દાહોદના ફતેપુરા તાલુકાના કરોડીયા પૂર્વમાં ગ્રામ પંચાયતે નિયમોનું પાલન ન કરતા લોકો પાસેથી વસૂલ કર્યો દંડ

0
246

દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા કરોડિયા પૂર્વ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા નિયમોનું પાલન ન કરનાર લોકો પાસેથી દંડ વસૂલ્વામાં આવ્યો હતો. હાલ કોરોના વાયરસની મહામારી ચાલી રહી છે. ત્યારે વેપારીઓ અને પ્રજાજનો દ્વારા નિયમોનું પાલન થતું નથી. તે અનુલક્ષીને કરોડીયા પુર્વ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા મોઢા ઉપર માસ્ક ન પહેરી બજારમાં નીકળેલ લોકો પાસેથી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ૨૦૦ રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો હતો અને બધાને નિયમોનું પાલન કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું હતું. ગ્રામ પંચાયત દ્વારા માસ્ક વિહોણા લોકો પાસેથી કુલ ₹. ૩,૨૦૦/- જેટલો ટોટલ દંડ વસુુુલ કરવામાં આવ્યો હતો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here