દાહોદ ભાજપે જીલ્લા પંચાયત ગુમાવી અને તાલુકા પંચાયત મેળવી

0
646

NewsTok24 – Desk

દાહોદ જીલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતમાં પણ નગરપાલિકાની જેમ રસાકસી નો માહોલ હતો પણ અંતે દાહોદ જીલ્લા ભાજપે જીલ્લા પંચાયત માત્ર 2 સીત ઓછી મળતા ગુમાવી પડી હતી અને તાલુકા પંચાયત જેમાં કોંગ્રેસ શાસન હતું તે મેળવી લીધી હતી .              

                                          મતગણતરીના પરિણામની વિગત

તાલુકા પંચાયત બેઠકોની વિગત  પક્ષવાર વિજેતા બેઠકો 

 

જિલ્લા પંચાયત બેઠકોની વિગત પક્ષવાર વિજેતા બેઠકો             

 

                          

ક્રમતાલુકોકુલબેઠકોBJPINCOTHERINDPકુલબેઠકોBJPINCOTHERINDP
૧૦૧૧૧૨
દાહોદ૩૮૧૩૨૪શુન્યશુન્યશુન્ય
ગરબાડા૨૪૧૫શુન્યશુન્યશુન્ય
ઝાલોદ૩૮૧૮૧૮શુન્યશુન્યશુન્ય
ફતેપુરા૨૮૧૪૧૪શુન્યશુન્યશુન્ય
સંજેલી૧૬૧૦શુન્યશુન્યશુન્ય
લીમખેડા૩૪૧૯૧૫શુન્યશુન્યશુન્ય
ધાનપુર૨૪૧૬શુન્યશુન્યશુન્ય
દે.બારીયા૨૮૨૫શુન્યશુન્યશુન્ય
 કુલ…….૨૩૦૧૨૪૧૦૨શુન્ય૫૦૨૪૨૬શુન્યશુન્ય

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here